Thea Hopmans

Programma: Opleiding Sofrologie


N
ederlandse School
voor Sofrologie
in
Tilburg

Programma: Opleiding Sofrologie

De opleiding van de Nederlandse School voor Sofrologie in Tilburg is bedoeld voor alle mensen die Sofroloog willen worden of Sofrologie in een professionele omgeving willen gebruiken.

VOORWAARDEN

 Om de opleiding vaardigheden zo goed mogelijk te kunnen volgen en de kwalificaties te verwerven waarvoor hij zich voorbereidt, wordt de stagiair ervan in kennis gesteld dat het noodzakelijk is om, alvorens aan de opleiding te beginnen, het HBO- niveau diploma of een diploma van gelijkwaardig niveau (IV) te bezitten. In geval van een lager studieniveau kan eventueel een afwijking worden toegestaan door de directeur van de Nederlandse School voor Sofrologie Tilburg tijdens het toelatingsgesprek.

TITEL GERICHT

De opleiding aan de Nederlandse School voor Sofrologie te Tilburg bereidt zich voor op het behalen van het privédiploma. Een opleidingscertificaat na het afronden van ieder jaar, het 1e, 2e en derde jaar zal een certificaat worden afgegeven door deze school. Zoals u merkt is verder het 3e leerjaar niet vermeld, Op dit moment werken wij er nog aan.

DUUR EN AANTAL UREN

 ·48 dagen verdeeld over 2 jaar. ·350 uur face-to-face. ·500 uur persoonlijk werk. ·12 tot 18 uur stage in een bedrijf (tijdens het 2e jaar

RITME, SCHEMA'S EN WIJZE VAN PEDAGOGISCHE ORGANISATIE

·De training vindt plaats in een maandelijkse terugkerende vorm van 24 sessies van 2 dagen. ·De lesuren zijn van 9.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur. De bijeenkomsten vinden face-to-face plaats in company. ·1 week na de maandelijkse training  wordt een video conference gehouden van 55 minuten wat aansluit op de opleiding

PRESTATIEBEWAKING EN BEOORDELING VAN DE TEVREDENHEID VAN DE STAGIAIR

·Aan het einde van elke opleidingssessie wordt een tevredenheidsvragenlijst aan de cursisten verstrekt. ·Aan het einde van zijn opleiding ontvangt de stagiair een individueel certificaat ter voltooiing van de opleiding.

PLAATS VAN OPLEIDING

De opleiding vindt plaats in Tilburg of directe omgeving? (Wordt bekend gemaakt – in de maand september dit i.v.m. de aanmeldingen)

PEDAGOGISCHE DOELSTELLINGEN EN INHOUD VAN DE OPLEIDING

Het uiteindelijke doel van de opleiding is het verwerven van alle vaardigheden met betrekking tot de uitoefening van het beroep van Sofroloog of het gebruik van Sofrologie in een professionele omgeving. De uitdrukking, Pedagogische-Psychologische-Sofrologische-Systemische doelstellingen zullen worden afgekort met “PPSS” .

Dit zijn de volgende vijf bevoegdheden.

VERWELKOM DE KLANT, VOER EEN INTERVIEW OM ZIJN SITUATIE TE ANALYSEREN MET HET OOG OP HET ONTWERPEN VAN EEN GESTRUCTUREERD ONDERSTEUNINGSPROJECT.

1. Vaardigheden gericht
 • Op het beheersen van een reeks communicatiemiddelen: luisteren met empathie, opnieuw lanceren, herformuleren, verduidelijken.  Op een relevante manier ingrijpen volgens duidelijke doelstellingen met betrekking tot de verschillende fasen van een interview. Gebruik de pedagogische attitudes van de persoonsgerichte aanpak. Zorg voor samenwerking op basis van vertrouwen en wederzijdse verantwoordelijkheid. Controleer de overeenstemming tussen de geuite verzoeken en het bevoegdheidsgebied van de Sofroloog. Beoordeel de middelen en barrières van mensen. Onderscheid de behoeften met betrekking tot de gevolgen van een probleem van die met betrekking tot oorzaken. Een aanvraag verduidelijken en analyseren in relatie tot doelstellingen.
  Ontwikkelen van een ondersteuningsvoorstel
  aangepast aan de doelstellingen en specifieke kenmerken van een persoon. Leg Sofrologie uit op een manier die geschikt is voor een persoon of publiek.
  Presenteer het kader en de conditie van de sessies (duur, frequentie, cursus, enz.). Definieer doelstellingen en fasen van het werk in individuele of groepsbegeleiding. Ontwikkelen van programma’s van sessies aangepast aan de toepassingsgebieden van Sofrologie: zaken, sport, persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, onderwijs, enz. Analyseer uw beroepspraktijk en werk uw vaardigheden bij

Inhoud Sofrologie, theoretische bijdragen.

Geschiedenis: oorsprong en grondslagen van de Sofrologie, evoluties van 1960 tot vandaag, de verschillende stromingen van de Sofrologie. Definities van Sofrologie: etymologische wortels, evolutie van de definitie, verschillen tussen ontspanning en Sofrologie, de verschillende bronnen van Sofrologie, semantiek. De fenomenologische benadering: definitie, existentiële fenomenologie, fenomenologische reductie, interesses en praktische toepassingen in de Sofrologie. Bewustzijn: geschiedenis van het begrip bewustzijn, definitie in de Sofrologie, toestanden en bewustzijnsniveaus, relatie tussen lichaam en bewustzijn. De fundamentele theorieën van de Sofrologie.

Pedagogiek
 • Definitie van de rol en doelstellingen van de sofroloog. Definitie van het kader en de grenzen van de interventie van de sofroloog. Kenmerken van de sofrolo0g-client relatie. De communicatiemiddelen van de sofroloog: luisteren, herstel, herformulering, verduidelijking.Theorie en praktijk van pedagogische attitudes die verandering en autonomie bevorderen. De persoonsgerichte aanpak: theorie en praktische toepassing. Groepsdynamiek, bijzonderheden van groepsanimatie. De specifieke kenmerken van individuele ondersteuning.
Psychologie
 • Noties van psychologie. Verdedigingsmechanismen Structurering van het psychische apparaat, ontwikkelingsstadia. Symptomen en psychopathologie.
Systemische inzichten
 • De systemisch-fenomenologische benadering geeft verrassende en vaak onverwachte persoonlijke zienswijze het geeft diepere inzichten in de systemen waarlangs de persoon bepaalde patronen ontwikkeld heeft. Systemisch werk kijkt naar diepere stromingen en invloeden die onder de oppervlakte spelen.
Hulprelatie
 • Wat is de hulprelatie? Relationele patronen en problemen. De obstakels voor empathie, ontwikkelen de luisterkwaliteit. Welke voorstellingen hebben we van de ander, van onszelf, van onze rol? Wat zijn onze reacties op de ander: zijn houding, zijn emoties, zijn waarden, zijn ideeën? Porter’s categorieën: geruststellen, adviseren, onderzoeken, beoordelen, interpreteren, welkom. Overdrachtsprocessen, de alliantie. Supervisie in ondersteuningsrelatie op basis van de beroepsstage.
De professionele stage: supervisie en praktijkanalyse
 • Versterk de integratie van de criteria van zelfevaluatie van de kwaliteit van de animatie van de sessies. Analyseren en profiteren van ervaring met betrekking tot de stage. Analyse en reflecties op de inhoud van de sessies en hun evolutie. Beroepssituaties en rollenspellen in verband met de ondervonden situaties. Analyse van persoonlijke ervaringen. balans. Ontwikkel een professionele denkwijze.

2. Stimuleren van Sofrologische sessies

BEOOGDE COMPETENTIES.
Definiëren en aanpassen van het protocol en de inhoud van de toegepaste technieken. Wek interesse en participatie, creëer een “alliantie”.
Presenteer duidelijk de loop van een praktijk en promoot empowerment.
Inspireer de praktijken door een verbale begeleiding met respect voor de protocollen. Aanpassen van:  (taalniveau, niveau van oefening, beschikbare tijd). Verwelkom de uitdrukking en de ervaring van de oefeningen om hun integratie te versterken. Identificeer de elementen van de uitdrukkingen en de ervaring die nuttig zijn voor de aanpassing van volgende sessies. Bevordering van de toe-eigening van technieken om het hergebruik ervan autonoom mogelijk te maken. Pas de begeleidende spraak en houding aan volgens de persoonlijkheidscriteria van een persoon. Evalueer de voortgang en pas je aan aan de ontwikkeling van een programma en de inhoud van de sessies.

Inhoud Sofrologische technieken

Dynamische Relaxatie (DR)
Oorsprong, evolutie van protocollen. Praktijken en studie van de verschillende graden van dynamische ontspanning. Houdingen, varianten, voorzorgsmaatregelen. Aanpassingen en praktische toepassingen.

Specifieke technieken (ST)
T
echnieken gerelateerd aan het verleden, het heden, de toekomst. Praktijken en studie van elke techniek, indicaties, varianten. Aanpassingen van technieken in functie van het publiek en het niveau van de praktijk.

Theoretische aanvullingen.
De verschillende houdingen in de Sofrologie Intentionaliteit (ergens opgericht zijn)  Het huidige moment  Notie van driedimensionaliteit  Het begrip  van positief en negatief  Het vermogen om te visualiseren Kennis van het vermogen Fysiologische en anatomische grondslagen Bijdragen van de neurowetenschappen.

AKTIVITEIT EN UITVOERING VAN SESSIES

Praktische oefeningen over de verschillende eigenschappen van de stem:
Suggestie, niet-rechtlijnig, niet-suggestief karakter. Kwaliteit van aanwezigheid, natuurlijk. Beheer van ritme, toon, volume. Intentionaliteit van de begeleidende toespraak.

Begeleid de technieken
E
xperimenteren van de verschillende voornaamwoorden (ik, wij, jij, jij, op). Beheer van stiltetijden en integratiepauzes. Progressieve training in de animatie van dynamische ontspanningen. Progressieve training in het bezieling van specifieke technieken.

Beroepssituaties, training en rollenspel
De bewustwordingsfase: interesse en participatie wekken.
Leg de stroom van de technieken uit. Welkom de uitdrukking van de ervaring van de oefeningen. Beheer van de constructie.

Recreatieve Sofrologie
Een recreatieve benadering van Sofrologie sessies bij kinderen en volwassenen. Het spel: speelse aanpassing van de technieken van de Sofrologie. Muziek: rol en mogelijke toepassingen. Het gebruik van verhalen in de Sofrologie. Het denkbeeldige: een onbeperkte capaciteit (visualisatie).

DE WERKWIJZE VAN DE SOFROLOOG

De verschillende methodologische benaderingen in de Sofrologie. Het ingrediënt van de Sofrologische benadering, het is een evolutie van de klassieke werkwijze in de Sofrologie. Algemene programmeermethode: opbouw van een sessie, een programma van sessies. Voorbereiding van de professionele stage: keuze van een professionele stagecontext, realisatie van doelstellingen, identificatie van factoren, keuze van werkfasen, keuze en aanpassing van technieken. Ontwikkeling van een programma van sessies voor de professionele stage. Begeleiding van de stage en praktijkanalyse.

SOFROLOGISCHE FACTOREN

Methodologie en specifieke oefeningen gemaakt en ontwikkeld door de Nederlandse School voor Sofrologie.
Ademhaling: Identificeer behoeften: oefeningen rond de fenomenologische benadering.  Theoretische bijdragen: het ademhalingssysteem, het middenrif, de symboliek van de ademhaling. Ademhalingsoefeningen: oefenen en trainen in de beweging van de verschillende technieken en hun varianten.

Toon en het vermogen om ·tonic-stoornissen te ontspannen:
een symptoom om te begrijpen.  Ontdekkingsoefeningen.  Studie en experimenten. ontspanningsmethoden: Schultz, Vittoz, Jacobson. Minieme ontspanningstechnieken, hartcoherentie, Eutonie (voelen van het lichaam). Training in de aanpassing en animatie van verschillende ontspanningstechnieken. Anatomische en fysiologische basisprincipes: het zenuwstelsel, de hersenen, spieren, toon. Noties van psychosomatiek en “spierschelp”, tonic dialoog, chronische vermoeidheid.

Het vermogen van het lichaam om te luisteren
Identificeer de behoeften: ontdekkingsoefeningen (fenomenologische benadering). Theoretische bijdragen: het lichaamsdiagram, waarnemingen en sensaties, de relatie tot plezier. Oefenen van oefeningen van progressieve ontwikkeling van het luistervermogen van het lichaam. Training in het ontdekken van verschillende technieken. Voorbeelden van toepassingen met betrekking tot de lichaamssamenstelling (is hoeveelheid bot, vet, water en spieren in het menselijk lichaam) en het vermogen om naar het lichaam te luisteren.

Het beeld van het lichaam
Identificeer de behoeften: oefening van ontdekkingsoefeningen (fenomenologische benadering). Theoretische bijdragen: het stadium van de spiegel (hoe jij je zelf ziet), identiteit en zelfrespect, identiteitsverstoringen. Experimenteren met technieken die samenhangen met het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Training in het inspireren van technieken gerelateerd aan het beeld van het lichaam. Voorbeelden van toepassingen met zelfbeeld: vertrouwen, verslavingen, leren.

Het vermogen om aandacht te besteden en te concentreren
Definities, factoren die de voorkeur geven aan (of afkeuren), noties van wilskracht en loslaten. Moeilijkheden in aandacht of concentratie: symptoom om naar te luisteren of vermogen om te trainen? Experimenteren met technieken met betrekking tot aandachts- en concentratievaardigheden. Training in het bewerkstelligen van technieken en hun varianten. Voorbeelden van toepassingen: sport, leren.

De 5 ·praktische zintuigen
ontdekkingsoefeningen (fenomenologische benadering). Theoretische bijdragen: de capaciteiten van exteroceptieve (doelt op de waarneming van prikkels van buiten het organisme) waarnemingen. Praktijk van specifieke technieken in verband met de ontwikkeling van de 5 zintuigen. Training en ontdekken van technieken gerelateerd aan de vijf zintuigen. Voorbeelden van specifieke toepassingen: sport, leren enz.

Conditioneringen
Theoretische bijdragen: definities, klassieke en operationele doeltreffendheid, conditionering en overtuigingen. Conditionering: een factor die centraal staat bij het gebrek aan zelfvertrouwen. Word je bewust van de conditioneringen (fenomenologische benadering), bijbehorende technieken. Deconditionerings technieken, gedragsstrategieën, de ecologie van verandering. Voorbeelden van toepassingen: zelfvertrouwen, de relatie tot falen, leren, fobieën.

Onaangename emoties
Herontdek de aard en functie van emoties (fenomenologische benadering), experimenten. Geschiedenis van definities van emotie, multidisciplinaire benadering, bijdragen van neurowetenschappen. Emoties: een essentiële factor in de ontwikkeling van adaptieve (aangepaste) capaciteiten. De Sofrologische benadering van emoties: methodologische stappen en bijbehorende technieken. Emoties als hulpmiddel voor zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling. Studies van emoties: irritatie, woede, frustratie, teleurstelling, verdriet, schuld, angst. De sofroloog en zijn emoties.

Levenswaarden
Begrip “waarden” (fenomenologische benadering), ontdekkingsoefeningen. Theoretische bijdragen: de waarden van het zijn volgens Maslow, de piramide van behoeften. De moeilijkheden die gepaard gaan met waarden: Acrasie (gebrek aan zelfbeheersing), uitstelgedrag, ineffectieve waarden en conflict van waarden. Bijbehorende methodologische en technische stappen. Experimenten, training in de animatie van specifieke technieken, ontwikkeling van een programma.

THEMA'S EN TOEPASSINGSGEBIEDEN

COMPETENTIES GERICHT

Studie en methodologische diepgaande studie, keuze van geassocieerde factoren, theoretische aanvullingen, specifieke technieken, uitvoering van interventieprogramma’s.

Stress
Definities van “stress”, coping- en aanpassingsstrategieën. De gedragsmatige, emotionele, fysiologische en cognitieve mechanismen van stress. Bijzonderheden van werkstress, stressoren, burn-out en borium-out. Het beheer van de manifestaties van stress, het algemene evenwicht. Handelen aan de bron van stress: aanpassingsvermogen. Stadia van Sofrologisch werk toegepast op het thema aanpassingsvermogen.

Zelfvertrouwen
Zelfvertrouwen: fenomenologische benadering, definities. Zelfvertrouwen en gebrek aan zelfvertrouwen: oorsprong, constructie, manifestaties. Theoretische bijdragen: complexen, de constructie van het zelf, noties van winsten en verliezen. De factor Sofrologische benadering toegepast op het thema zelfvertrouwen. Ontwerp van programma’s die hergebruikt kunnen worden in zijn beroepspraktijk.

Persoonlijke ontwikkeling
S
ofrologie als middel tot zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling. De basisthema’s: algemene balans, emoties, stress, zelfvertrouwen, het acceptatievermogen, de relatie tot tijd, levenswaarden. Belangrijke factor, onderdeel
Sofrologische benadering toegepast op het thema persoonlijke ontwikkeling. Ontwerp van programma’s die hergebruikt kunnen worden in zijn beroepspraktijk.

Sport
De staat van prestaties: definitie en kenmerken. De factor Sofrologische benadering toegepast op de prestatiestatus. Bijzonderheden van individuele of collectieve sporten. Technische gebaren. Spelstrategieën. Specifieke technieken.

Gezondheid
Een profylactisch (maatregelen en ‘medicijnen’ die genomen kunnen worden ter preventie van een ziekte) doel: het ontwikkelen of herwinnen van meer vitaliteit, om dagelijks volledig in balans te komen. ·Begeleiding naast of na een medische of paramedische zorg: vermogen om een actor te zijn of te blijven van iemands fysieke en psychische welzijn. ·Slaap: de rol van slaap, slaapcycli, de begeleiding van slaapstoornissen. ·Tinnitus: oorzaken en mechanismen, bijbehorende aandoeningen, specifieke technieken. ·Pijnbestrijding: specifieke theoretische en technische bijdragen.

Lesgeven en leren
S
ofrologie in de schoolwereld. definities. Leermethoden.
De theorie van meerdere intelligenties en de bijdragen van de neurowetenschappen: interesse in Sofrologie. De factoriële Sofrologische benadering toegepast op de behoeften van leraren, studie van een programma. De factoriële Sofrologische benadering toegepast op de behoeften van studenten, studie van een programma. Bilaterale hersentrainingstechnieken.

Moederschap Theoretische bijdragen: de stadia van zwangerschap. De Sofrologische begeleiding aangepast aan elke fase. Voorbereiding op de geboorte, specifieke technieken. Voorbereiding op het ouderschap, bijbehorende factoren. Ontwerp van programma’s die hergebruikt kunnen worden in zijn beroepspraktijk.

SPECIFIEKE DOELGROEPEN
Kinderen en adolescenten Theoretische bijdragen: De psychomotorische ontwikkeling van het kind. De specifieke kenmerken van Sofrologisch werk met kinderen en adolescenten. Aanpassing van de verschillende graden van dynamische ontspanning. Aanpassing van specifieke technieken, recreatieve aanpak.

Ouderen
Theoretische bijdragen: de mechanismen en aandoeningen die verband houden met veroudering. De specifieke kenmerken van Sofrologisch werk met ouderen. Methodologische aanpassingen van sessies in bejaardentehuizen

EVALUATIE PROCEDURES

Regelmatig tijdens de training zullen de trainers de trainees leiden om zich te positioneren op hun niveau van kennis en vaardigheden door middel van verschillende tools: zelfevaluatieroosters, vragen en antwoorden, leer toetsen, professionele situaties.

Om elk blok te valideren, duurt het minstens 12 MAANDEN voor elk van de blokken. De trainee heeft 2 jaar de tijd om de 2 blokken (1e en 2e jaar) vaardigheden toe te passen.
Het behalen van een 1e of 2e jaar certificaat: men wordt ondersteund in daar waar hiaten zijn, de kans van slagen is dan ook 95% . De duur van de verworven componenten is onbeperkt. Blok 3 daarvan hoort u later meer van.

BLOK 1: Verwelkom de klant, voer een interview om zijn situatie te analyseren met het oog op het ontwerpen van een gestructureerd ondersteuningsproject. Onderbouwde professionele situatie van het uitvoeren van een interview, analyse van behoeften en productie van een aangepast Sofrologie programma. Echte professionele situatie in het kader van een stage, activiteitenverslag en verdediging. Echte professionele begeleiding.

BLOK 2: Leid Sofrologie sessies.  Onderbouwde professionele leer situatie van Sofrologische sessie. Echte professionele situatie in het kader van een stage, activiteitenverslag en verdediging.

VAARDIGHEDEN BLOK 3:
Beheer en ontwikkeling van de activiteit van Sofroloog ·Echte professionele situatie in het kader van het installatieproject.